Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Receg bvba.

Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten moet worden vermeld dat Receg bvba eigenaar is van de rechten.

Juistheid van gegevens

Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. Receg bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.  

 

Respect voor de privacy

Deze website is eigendom van Receg bvba. Het is mogelijk dat wij af en toe wijzigingen aanbrengen aan deze pagina. Daarom raden we je aan deze pagina regelmatig te consulteren. Als je op onze site blijft nadat je deze pagina hebt bezocht, betekent dat dat je instemt met onze privacy-regels en de mogelijke aanpassingen ervan.


Ons engagement en onze visie
 

Receg bvba verzamelt geen informatie over de gebruikers behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking worden gesteld.
Receg bvba verbindt zich ertoe het privé-karakter van je persoonlijke gegevens te respecteren
Wij verkopen noch ruilen je gegevens met andere organisaties.
Wij voldoen aan de in België geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy.
 

a. Welke gegevens verzamelen wij? 

a) Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz. Deze gegevens worden enkel verzameld met betrekking tot specifieke activiteiten zoals campagnes, de intekening op nieuwsbrieven, enz.

b) Receg bvba verzamelt informatie over het aantal bezochte pagina's of de gedownloade bestanden. Die gegevens verschaffen ons een beeld van het aantal bezoekers aan onze website en van de meest (of minst) bezochte pagina's. Die informatie verstrekt ons geen enkele inlichting over wie je bent en waar je woont, maar maakt het ons mogelijk onze website te verbeteren.

b. Waar worden deze gegevens bewaard?

  De persoonlijke gegevens die ons worden toegestuurd via de formulieren van deze website, worden bewaard in onze databestanden. Receg bvba verbindt zich ertoe deze informatie niet door te spelen aan andere organisaties, tenzij je ons daar de toestemming toe geeft. 

c. Je recht op toegang tot je gegevens  

Je kunt ons op gelijk welk moment een kopie vragen van je persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

 Externe links

Op onze website staan links naar andere sites. Deze links zijn alleen maar aangebracht ter informatie. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht. Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.